Nemoku.lt » Špera

Rikiuoti pagal: Datą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"matavimai" - Elektronika - Špera
Komentarų (0) Išsamiau »
"40 pagrindinių fizikos kurso temų" - Fizika - Špera
Temos: 1. Kūnų judėjimo vidutinis ir momentinis greičiai slenkamajame judėjime. Jų ryšiai su kitais kinematiniais dydžiais (poslinkiu, pagreičiu) 2. Išnagrinėkite sukimosi linijinio ir kampinio greičių sąryšį analitiškai ir grafiškai. 3. Kūnų judėjimo vidutinis ir momentinis pagreičiai (normalinis, tangentinis, pilnutinis) ir jų ryšiai su kitais kinematiniais dudžiais. 4. Paaiškinkite tangentinio ir kampinio pagreičių sąryšį analitiškai ir grafiškai. 5. Jėgos ir impulso pokyčio sąryšis. Pagrindinė dinamikos lygtis slenkamajam judėjimui. 6. Paaiškinkite konservatyviųjų jėgų ir potencinės energijos sąryšį. 7. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis 8. Jėgos momento ir impulso momento pokyčio sąryšis. 9. Paaiškinkite giroskopo veikimo principą ir giroskopo precesiją. 10. Impulso tvermės ir virsmų dėsnis. Apibūdinkite sąlygas, kad šie dėsniai galioja. 11. Kinetinė kietųjų kūnų energija. 12. Paaiškinkite, kada išsilaiko impulso (judėjimo kiekio) momentas ir aptarkite bent vieną konkretų tokio išsilaikymo atveją. 13. Išvardinkite kokias mechaninės energijos formas ir rūšis žinote. Aptarkite, kada mechaninė energija išsilaiko ir kodėl gali keistis. 14. Supratimas apie specialiąją reliatyvumo teoriją: - Galilėjaus ir Lorenco transformacijos, laiko ir erdvės sąryšiai, intervalas tarp įvykių. 15. Energijos ir masės reliatyvistinis ryšys. 16. Laisvųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Fizinė svyruoklė. 17. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis, sprendinys, svyravimų slopinimo charakteristikos. 18. Apibūdinkite jėgas, kurios lemia priverstinius svyravimus, paaiškinkite jų diferencialinę lygtį ir rezonanso reiškinį. 19. Bangos lygtis. Aptarkite parametrus aplinkos, nuo kurių priklauso mechaninių bangų sklidimo greitis. 20. Gaukite stovinčių bangų lygtį. Paaiškinkite stovinčių ir sklindančių bangų 21. Paaiškinkite, nuo ko priklauso akustinių bangų intensyvumas. Girdos ir skausmo ribos. Decibelas. 24. Paaiškinkite pagrindinę MKT lygtį. Kaip molekulinė kinetinė teorija aiškina dujų slėgį ir temperatūrą? 25. Paaiškinkite molekulių laisvės laipsnių skaičiaus sąvoką ir jo ryšį su dujų molinėmis šilumomis. 26. Difuzija ir klampa molekulinės kinetinės teorijos požiūriu. 27. Šilumos pernešimas MKT požiūriu. 28. Paaiškinkite šilumos kiekio sąvoką. Kada 1-asis termodinamikos principas užrašomas Q=A ? Apskaičiuokite šį darbą. 29. Apskaičiuokite darbą, atliktą adiabatinio proceso metu. 30. Karno ciklo metu atlikto darbo skaičiavimas. 31. Tipiško šiluminio variklio ir šaldymo įrenginio darbo fizikinės prielaidos. 32. Aptarkite pirmąjį termodinamikos principą izobariniam procesui. 33. Antrasis termodinamikos principas. Entropijos kitimas savaiminiuose procesuose. 34. Entropijos kitimas sistemoje, kurioje vyksta izobarinis procesas. 35. Maksvelo dalelių pasiskirstymo pagal greičius dėsnis. 36. Aptarkite Bolcmano pasiskirstymo dėsnį dalelėms potenciniame lauke. 37. Kurį gamtos reiškinį ir kaip analitiškai aprašo barometrinė formulė? 38. Šiluminis kūnų plėtimasis. Šiluminiai įtempimai. 39. Realiųjų dujų lygtis. Realiųjų ir idealiųjų dujų skirtumai.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Elektrotechnikos spera" - Elektronika - Špera
Turinys: 1. NUOLATINĖS SROVĖS GRANDINĖS OMO KIRC.DES 2. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. 3. Nuosekliai sujungtų elementų grandinės. 4. Lygiagrečiai sujungtos grandinės. 5.Sudėtingųjų elektrinių grandinių tyrimas. Kirchhofo dėsnių metodas 6. KINTAMOSIOS SROVĖS GRANDINĖS 7. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. 8. Idealių imtuvų savybės, galia ir energija 9. Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinės 10.Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. 11. Kintamosios srovės grandinės galia. Kompleksinė galia; galių balansas 12. Rezonanso reiškiniai kintamosios srovės grandinėse. 13. Trifazes sroves grandines Trifazių grandinių savybės, šaltiniai ir imtuvai. 14. Žvaigžde sujungtų imtuvų grandinė. 15. Trikampiu sujungtų imtuvų grandinės. 16.Trifazių grandinių galia. Simetrinis imtuvas 17. Pereinamieji procesai Pereinamųjų procesų svarbiausios charakteristikos. 18. Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su kondensatoriumi. Kondensatoriaus įkrovimas 19.Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su induktyvumo rite. 20. MAGNETINES GRANDINES.Magnet. laukas 21. MAGNET. Kintamos srovės grandinės. 22. LYGINTUVAI Puslaidininkinės medžiagos. Puslaidininkių laidumas 23. Lyginimo diodai 24. Tranzistoriai. 25. Tiristoriai. 26. Integralinės mikroschemos. 27. Vakuuminiai elektronikos elementai. 28. Vienfazei lygintuvai. 29. TRANSFORMATORIAI 30. Transformatoriaus ribinių režimų bandymai ir atstojamosios schemos. 31. Svarbiausieji transformatoriaus parametrai ir charakteristikos. 32. NUOLATINĖS SROVĖS MAŠINOS. Elektros mašinų paskirtis ir ypatumai. 33. Variklių bendrosios savybės. Paleidimas ir reversavimas mech ch-ka. 34. Skirtingų variklių tipų ypatumai. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. 35. Generatorių ypatybės ir charakteristikos. 36. Nepriklausomo žadinimo generatorius. 37. Lygiagretaus žadinimo generatorius. 38. Asinchronines masinos. Statoriaus magnetinis laukas 39. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara . 40. Vienfaziai asinchroniniai varikliai.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Darbo teisės kolio špera" - Teisė - Špera
Darbo teisė Darbo teisės šaltiniai Darbo teises subjektai Koks gali būti darbo sutarties terminas Kaip nustatoma terminuota sutartį Koks gali būti išbandymo laikotarpis Kokiais atvejais darbuotoją galima perkelti i kita darbą be darbuotojo susikimo Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu Ar gali darbuotojas gauti išeitinė išmoka išeidamas iš darbo savo noru Darbo laiko trukmė Atvejai kai leidžiami viršvalandžiai darbai Kasmetinės atostogos Tiksliniu atostogų rūšys Mokėjimas už prastovos laiką Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti kai mažindamas darbuotojų sk. Kokios yra darbo sutarties būtinos sąlygos Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės Poilsio laiko rūšys Materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas Išeitinė išmoka Darbdavio materialines atsakomybės atsiradimo atvejai
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Finansu teorijos špera (1 kolis)" - Kita - Špera
BALANSAS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA) NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA AIŠKINAMASIS RAŠTAS TURTAS Nematerialusis turtas Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) įsigijimo savikainą Tikroji vertė Balansinė vertė Likutinė vertė Santykinė analizė Pseudo santykiniai rodikliai Pagrindinių finansinės analizės rūšių apibūdinimas, jų vartojimas praktikoje Segmentinė analizė Jautrumo analizę Finansiniai koeficientai yra klasifikuojami į grupines sistemas Pelningumas Bendrasis pardavimų pelningumas Veiklos pelningumas Trumpalaikio mokumo rodikliai MOKUMAS ≠ LIKVIDUMAS Nuosavybės grąžos rodiklis(ROE). UŽDIRBIMO GALIA Turto grąžos rodiklis (ROA) Veiklos prieš apmokestinimą pelningumas Grynasis pelningumas Įsigijimo savikaina Grynoji galimo realizavimo vertė Tiesinis turto nusidėvėjimo metodas Tiesioginės gamybos išlaidos Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita FINANSINĖS ANALIZĖS RŪŠYS LAIKO ATŽVILGIU FINANSINĖS ANALIZĖS INFORMACIJOS VARTOTOJAI Horizontalioji analizė Vertikalioji analizė PELNO LŪŽIO TAŠKAS NATŪRINE IŠRAIŠKA PINIGINIO LŪŽIO TAŠKAS NATŪRINE IŠRAIŠKA FINASINIO SAUGUMO RIBOS Įstatinis kapitalas (pasirašytasis) Privalomasis rezervas Perkainojimo rezervas (rezultatai) Dotacijos Ir kt.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Finansų egzamino špera is mokesčių" - Kita - Špera
Finansų egzamino špera, kurioje aprašyti pagrindiniai mokesčiai, mokesčių objektai ir bazės. NEATSKAITOMAS PIRKIMO PVM PVM objektas Pelno mokestį moka apmokestinamieji vienetai: Lietuvos vienetas, Užsienio vienetas Užsienio apmokestinamasis asmuo LR apmokestinamasis asmuo Užsienio vieneto mokesčio bazė yra Įmokos į PSD fondą Lietuvos vieneto mokesčio bazė Paveldimo turto mokestis Žemės mokestis Nekilnojamojo turto mokestis Mokestis už aplinkos teršimą Muitas Pagrindiniai apmokestinimo principai Naftos ir dujų išteklių mokestis Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius Ir kt.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Teorinės mechanikos teorija" - Fizika - Špera
KINEMATIKA TAŠKO GREIČIO NUSTATYMAS ĮVAIRIAIS BŪDAIS (Kinetiniu, natūraliuoju, vektoriniu ir kt.) BESISUKANČIO KŪNO GREIČIAI BEI PAGREIČIAI KŪNO KAMPINIS GREITIS IR PAGREITIS KAIP VEKTORIAI BESISUKANČIO KŪNO TAŠKO GREIČIO IR PAGREIČIO VEKTORINĖ FORMA PLOKŠČIAS KIETO KŪNO JUDĖJIMAS LAISVASIS KIETO KŪNO JUDĖJIMAS VIENAME TAŠKE ĮTVIRTINTO KŪNO JUDĖJIMO DĖSNIS D’ALOMBERO IR OILERIO TEOREMA SFERINIS IR LAISVASIS JUDĖJIMAS LAISVOJO KŪNO JUDĖJIMO LYGTYS. LAISVAI JUDANČIO KŪNO GREICIAI IR PAGREIČIAI MATERIALAUS TAŠKO JUDĖJIMO DIFERENCIALINES LYGTYS DINAMIKOS UŽDAVINYS TASKO JUDĖJIMO KIEKIO MOMENTO TEOREMA KORIOLIO TEOREMA ATSKIRI MPC RADIMO ATVEJAI TOLYGUS IR TOLYGIAI KINTAMAS SUKIMAS Kitos teoremos
Komentarų (0) Išsamiau »
"Elektros teorija" - Fizika - Špera
Nuolatinės srovės grandinės Kirkhofo dėsnis Elementai elektros grandinei Kintamosios srovės vienfazės grandinės Fazė, pradinė fazė, fazių skirtumas Varžų jungimas Kintamosios srovės efektinė vertė Sinusinių dydžių vaizdavimas vektoriais Talpinis imtuvas Kintamosios srovės grandinių imtuvai Induktyvusis imtuvas Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė Ekvivalentinis imtuvas (nuosekliai) Rezonansas Srovių rezonansas Galios koeficientas Ekvivalentinis imtuvas (lygiagrečiai) Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė Galios koeficiento gerinimo būdai Kompleksinis laidumas ir laidumų trikampis
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"LIETUVA KARO AUDROSE" - Istorija - Špera
Svarbiausi tarpukario Lietuvos įvykiai ir datos. Lietuvos okupacija.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Fizikos egzamino špera" - Fizika - Špera
Elektros krūvis. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Potencialas Nuolatinė elektros srovė. Srovės tankis. Termoelektriniai reiškiniai. Termoelementai. Savasis puslaidininkių laidumas. Sandūriniai reiškiniai. Kulono dėsnis Elektrinis laukas Ryšys tarp elektrinio lauko stiprumo ir įtampos. Potencialo gradientas. Laidininkas elektrostatiniam lauke. Metalų elektroninis laidumas. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Puslaidininkinis diodas. Diodų taikymas. Puslaidininkių laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Termistorius. Dielektrikas elektrostatiniame lauke. Dielektriko poliarizacija Elektrinis bipolis ir jo laukas Kontaktinis potencialų skirtumas Kietųjų kūnų juostinė teorija Termoelektriniai reiškiniai puslaidinin-kiuose. Puslaidininkinis termoelementas. Darbas, kurį elektrinio lauko jėgos, perkeliant krūvį. Elektrinė talpa. Kondensatoriai. Elektrolitų elektrinis laidumas Ampero dėsnis. Magnetinė indukcija. Lorenco jėga. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis Magnetinis srautas. Elektromagnetinė indukcija Elektromagnetiniai virpesiai Puslaidininkių laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Termistorius Šviesos prigimties teorijos. Dujų ir plazmos elektrinis laidumas. Srovės magnetinis laukas. Tiesaus laido, apskritiminio laido ir solenoido su srove magnetinis laukas. Dviejų lygiagrečių laidininkū, kuriais teka srovė, sąveika. Lenco taisyklė. Faradėjaus dėsnis. Elektromagnetinės bangos ir jų sklidimo greitis. Elektromagnetinės spinduliuotės skalė. Šviesos atspindžio ir lūžio dėsniai. Elektringų dalelių judėjimas elektriniame ir magnetiniame lauke. Pagrindinės elektrodinamikos lygtys. Elektromagnetinių bangų dispersija. Elektromagnetinių bangų energija, spinduliavimas, poliarizacija ir moduliacija. Šviesos atspindys ir lūžis bangų teorijos požiuriu. Visiškas šviesos atspindys. Srovės magnetinis laukas. Šviesos šaltiniai Šviesos dispersija. Šiluminis spinduliavimas. Branduolio ryšio energija. Šviesos absorbcija. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Radioaktyvaus sklidimo poslinkis dėsnis. Radioaktyviojo skilimo dėsnis Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Spektroskopas ir spektrografas. Šviesos interferencija. Fotoelektrinis efektas. Einšteino lygtis. Fotoelementai. Šviesos poliarizacija. Kvantinės fizikos elementai. Boro postulatai. Kosminiai spinduliai. Vandenilio atomo spektras. Šviesos difrakcija. Sunkiuju branduoliu dalijimosi reakcija. Atomo sandara Šviesos difrakcija. Fotometriniai šviesos parametrai.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Ugdymo sistemos" - Pedagogika - Špera
Be teisės gyventi. Viduramžiai. Pirmieji krikščionybės amžiai. XVIIIa. pab. gydytojai. XIXa. Marija Montessori. Pirmieji integruoto ugdymo bandymai. Neįgalumo samprata. Socialinė neįgalumo samprata. Specialiųjų poreikių klasifikacija. Intelekto sutrikimas. Specifiniai pažinimo sutrikimai. Regimojo suvokimo sutrikimas. Girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimai. Kinestezino suvokimo sutrikimas. Audiovizualinio suvokimo sutrikimas. Percepcinių motorinių ryšių sutrikimas. Audiomotoriniai sutrikimai. Atminties sutrikimai. Savireguliacijos sutrikimai. Elgesio ir emocijų sutrikimai. Klausos ir komunikacijos sutrikimai. Kalbos ir komunikacijos sutrikimai. Fonetinės kalbos sutrikimai. Kalbos tempo ir ritmo sutrikimai. Rašomosios kalbos sutrikimai. Komunikacijos sutrikimai. Regos sutrikimai.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Astronomija" - Astronomija - Špera
Astronomija, dangaus sfera, zenito taškas, herizontas, dienovidinis, vidurdienio linija, dangaus ašis, šiaurės ir pietų ašigaliai, dangaus pusiaujas, dangaus lygiagretė, aukštis ir azimutas, zenitinis nuotolis, azimutas, deklinacija, rektasencija.
Komentarų (1) Apimtis (1)Išsamiau »
"Astronomijos pagrindai - Planetos" - Astronomija - Špera
Merkurijus, Venera, Žemė(Ž), Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas, Plutonas. Astronomijos pagrindų špera apie planetas.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Astronomijos pradmenys" - Astronomija - Špera
Astronomijos pradmenų kontrolinio klausimų špera.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Galaktikos Visatos evoliucija" - Astronomija - Špera
Trumpa Galaktikos Visatos evoliucijos špera, Astronomijos pamokai. "Galaktikos pagal išvaizda skirstomos: spiralines, elipsines, netaisyklingąsias, pekuliarines. Arčiausiai mūsų gal. Didžiojo ir mažojo magelano debesų galaktikos, matomos pietų pusr. Visų tolimų galaktikų spektro linijos pasisilinkusios I raudonąją spektro pusę..."
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Chemija" - Chemija - Špera
Gyvsidabris, Cinkas, Lydiniai, Švinas, Metališkasis ryšys, Savybės
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Istorijos paruoštukė 12 klasei" - Istorija - Špera
Istorijos paruoštukė 12 klasei apie: Baltų genčių susidarymas, Lietuvos valstybės susidarymas.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Istorijos paruoštukė 12 klasei (2)" - Istorija - Špera
Istorijos paruoštukė 12 klasei apie: Paryziaus taikos konferenciją, antantės sajungą, trilypę sajungą.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Fizikos egzamino špera" - Fizika - Špera
Gera fizikos egzamino paruoštukė.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Fizikos paruoštukė (špera)" - Fizika - Špera
Fizikos formulių rinkinys - špera: Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika, Slenkamojo judėjimo lygtys, Materialiojo taško pagreitis kreivaeigio judėjimo atveju, Materialaus taško kampinis greitis ir pagreitis ( momentiniai), Slenkamojo judėjimo dinamika Materialiojo taško judesio kiekis yra vektorius, Tai judesio kiekio tvermės dėsnis. Sukamojo judėjimo dinamika Materialaus taško judesio kiekio (impulso) momentas nejudančio taško atžvilgiu, Pagrindinė sukamojo judėjimo dinamikos lygtis, Kūno judesio kiekio momento tvermės dėsnis, Jėgos momentas nejudančio taško atžvilgiu, Heigenso ir Šteinerio teorema, Besisukančio kūno kinetinė energija, Mechaninė energija: Potencialinių jėgų laukai, Kintamosios jėgos darbas, Mechaninės energijos tvermės dėsnis konservatyviai sistemai, Visuotinės traukos (gravitacijos) dėsnis, Skysčių mechanika: Slėgis nejudančiame skystyje, Archimedo jėga, Bernulio lygtis (idealiam skysčiui), Sysčio tolydumo lygtis, Skysčio paviršiaus įtempimo koeficientas, Papildomas slėgimas po iškreivintu sferiniu paviršiumi, Svyravimai ir bangos: Harmoninių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Harmoningai svyruojančio išilgai ašies Os kūno greičio ir pagreičio projekcijos į šią ašį, Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Logaritminis slopinimo dekrementas, Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Svyravimų amplitudės maksimumas stebimas esant rezonansiniam dažniui, Vienmatės plokščios bangos lygtis, sklindančios išilgai ašies, Stovinčios bangos lygtis, MOLEKULINĖ FIZIKA IR TERMODINAMIKA: Idealiųjų dujų būsenos lygtis, Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis, Bet kokios masės m idealiųjų dujų vidinė energija, Termodinamikos dėsniai. Pirmasis termodinamikos dėsnis, Antrojo termodinamikos dėsnio bendroji išraiška, Realiosios dujos, Van der Valso lygtis vienam moliui, ELEKTROMAGNETIZMAS: Kulono dėsnis, Elektrinio lauko stipris, Gauso teorema, Tolygiai įelektrintos begalinės plokštumos kuriamo lauko stipris, Elektrostatinio lauko taško potencialas, Jėgos atliekamas darbas perkeliant krūvį elektrostatiniame lauke, Potencialo ryšys su lauko stipriu, Dielektrikai ir laidininkai elektrostatiniame lauke: Dielektriko poliarizacijos vektorius (poliarizuotumas), Izotropinių dielektrikų atveju, Elektrostatinio lauko stipris dielektrike, Gauso teorema dielektrikui, Laidininko elektrinė talpa, Kondensatoriaus talpa, Plokščiojo kondensatoriaus talpa, Nuolatinė elektros srovė. Srovės stipris, Srovės tankio vektorius, Pro bet kokio ploto S paviršių tekantis srovės stipris, Omo dėsnis diferencialinėje išraiškoje, Džaulio – Lenco dėsnis diferencialinėje išraiškoje, Magnetinis laukas: Magnetinės indukcijos modulis, Magnetinio lauko stipris, Bio ir Savaro dėsnis, Ampero jėga, Pilnutinis srovės dėsnis, Lorenco jėga, Gauso teorema magnetiniam laukui, indukcijos srautas, Elektromagnetinė indukcija: Faradėjaus dėsnis – pagrindinis elektromagnetinės indukcijos dėsnis, Surištasis srautas, Saviindukcijos elektrovaros jėga, Magnetinio lauko energija, Magnetinis laukas medžiagoje: Kūno įmagnetinimo laipsnį nusako įmagnetėjimas.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Tiesinės funkcijos" - Matematika - Špera
Tiesinių funkcijų uždaviniai ir sprendimai. Špera.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Elipsės" - Matematika - Špera
Elipsių špera. Formulės ir apibrėžimai.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Žemėtvarka" - Kita - Špera
Žemėtvarkos špera, skirta LŽŪU studentams. Žemėtvarkos terminų žodynas LIETUVOS ŽEMĖS SANTYKIŲ IR ŽEMDIRBYSTĖS VYSTYMASIS. PAVELDIMOS ŽEMĖS NAUDOJIMO FORMAVIMAS. FEODALINIO ŽEMĖS VALDYMO FORMAVIMAS. 11–12 a. ŽEMĖS NUOSAVYBĖS PRIVILEGIJOS. BAŽNYTINĖ ŽEMĖVALDA. LATIFUNDIJA. ŽEMĖS NUOSAVYBĖS PRIVILEGIJOS BAJORAMS. VELDAMAI (valstiečių atidavinė-jimas bajorams). ŽEMĖS SANTYKIAI VALAKŲ REFORMOS IŠVAKARĖSE. ŽEMĖS SANTYKIAI VALAKŲ REFORMOS METU. ŽEMĖS SANTYKIAI LIETUVAI ESANT CARINĖS RUSIJOS SUDĖTYJE. ŽEMĖS SANTYKIAI IR ŽEMĖTVARKOS DARBAI LIETUVOJE 1918 – 1939 METAIS. ŽEMĖS SANTYKIAI 1940 – 1948 METAIS. ŽEMĖTVARKA ŽŪ KOLEKTYVIZACIJOS METU. 1960–1990 M ŽEMĖTVARKOS DARBAI. POSOVIETINĖ ŽEMĖS REFORMA (NUO 1991m.). UŽSIENIO ŠALIŲ ŽEMĖS SANTYKIŲ IR ŽEMĖS REFORMŲ APŽVALGA. ŽEMĖTVARKOS PRINCIPAI Specialiosios žemės jų naudojimo sąlygos VALSTYBINĖ ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ PRIEŽIŪRA
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Dailės istorija" - Dailė - Špera
Dailės istorijos paruoštukė. SENOVĖS ROMOS MENAS: Skulptūra. Portretas antkapinis. GRAIKIJA IR ROMA: Keramika, Architektūra, Orderis. BIZANTIJOS DAILÉ: Augaliniai ir geometriniai ornamentai, Skulptūros, Bizantija. ROMANTIZMAS, ROKOKO stilius, EMPYRO stilius, ANKSTYVASIS RENESANSAS (XV a.). GOTIKA (XII a.- XIII a.): Gotikos kultūra. MODERNAS : Plakatai. MODERNIZMAS ( XX a.), KUBIZMAS (1906 - 1907 m.), FUTURIZMAS (XX a.), ABSTRAKCIONIZMAS (XX a.), EKSPRESIONIZMAS (XX a.), SIURREALIZMAS (XX a.), REALIZMAS (XVIII a. - XIX a.), IMPRESIONIZMAS (XIX - XX a.), XIX a. ARCHITEKTŪRA, BAROKAS (XVI a.), KLASICIZMAS (XVII a.): Klasicizmo architektūra. AUKŠTASIS RENESANSAS.
Komentarų (0) Apimtis (24)Išsamiau »