Nemoku.lt » Konspektas

Rikiuoti pagal: Datą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Lietuvos istorijos konspektai iki XVIIIa" - Istorija - Konspektas
Lietuvos valstybės susidarymo kontekstai; Feodalizmo samprata; Mindaugas ir Lietuvos valstybė; Pomindauginė sumaištis valstybėje. Traidenio valdymas; Gedimino laikų Lietuvos valstybė; Algirdo ir Kęstučio vidaus bei užsienio politika; Konfliktas valdančioje viršūnėje po Algirdo mirties; Pagonybė Lietuvoje; Lietuvos krikšto aplinkybės ir pasekmės LDK; Krėvos akto problematika; Vytauto vidaus ir užsienio politika; Lietuvos-Lenkijos unijos klausimas XV a; Ponų tarybos susiformavimas ir jos vieta valstybės gyvenime; DLK Kazimiero valdymas; Renesanso ir humanizmo apraiškos LDK, bajorija ir lietuvių kalba, polonizacija ar polonizavimasis; Didikų ir bajorų reikšmės valstybėje santykio kitimas XVI-XVIII a; Lietuvos statutai; Teismų reforma 1564-1566 m; Reformacija Lietuvoje; Lietuvos Brastos bažnytinė unija; Liublino unija ir jos vertinimas; LLR valdymas po Liublino unijos (valdovas, senatas, seimai, seimelis) atskiri LDK seimai; Pirmieji tarpuvaldžiai ir valdovo rinkimai. Henriko artikulai; S.Batoro valdymas; Livonijos karo pabaiga; Jam Zapolskio paliaubos; Zigmanto Vazos bandymai stiprinti valdovo valdžią; 1606-1608 m. bajorų maištas; Karai su Rusija XVII a. viduryje; ukrainiečių sukilimas; XVII a. vidurio karas su Švedija; Olyvos taika; Reformų bandymai paskutiniaisiais Jono Kazimiero valdymo metais; Marija Liudvika; Didikų oligarchinė valdžia, jų tarpusavio kovos; Valkininkų kautynės; Šiaurės karas ir jo pasekmės LDK; Nebylusis seimas; Čartoriskių reformos; Radomo ir Baro konfederacijos. Jų susidarymo priežastys, esmė ir pasekmės; Pirmasis valstybės padalijimas: priežastys ir pasekmės; Ketverių metų seimas ir jo priimtos reformos; Targovicos konfederacijos susiformavimo priežastys ir pasekmės; II valstybės padalijimas: priežastys ir pasekmės; 1794 m. sukilimas; III Lietuvos-Lenkijos padalijimas. Valstybės žlugimas.
Komentarų (0) Apimtis (38)Išsamiau »
"Alkoholis" - Chemija - Konspektas
Alkoholis; ĮVADAS; Alkoholio poveikis sveikatai; Priklausomybė; Alkoholio žala; Poveikis jaunimui; Išvados.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Siamo dvyniai" - Biologija - Konspektas
Siamo dvyniai, arba vienas gyvenimas dviem; Kas tokie Siamo dvyniai?; Kodėl Siamo?; Atskirti ar ne?; Kaip jie operuojami?; Įdomios teorijos; Keli faktai apie Siamo dvynius.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Senosios Lietuvių literatūros konspektai" - Lietuvių kalba - Konspektas
Literatūros istorijos periodizacijos principai: Vidurinieji amžiai ir Naujieji laikai (Renesansas, Barokas, Apšvieta). Viduramžių raštija apie Lietuvą.. Pirmieji Lietuvos raštijos paminklai, karaliaus Mindaugo raštinės dokumentai. Rašomosios kalbos samprata. Epistolinė raštija: Gedimino laiškai. Vytauto laiškai. Lietuvos krikštas ir jo įtaka raštijos plėtotei. Ankstyvieji Lietuvos metraščiai. Vytauto “Skundas prieš Jogailą”. Lietuviški poteriai. Lietuvos metrika. Naujųjų laikų samprata. Renesansas. Išsilavinusio žmogaus idealas ir kultūrinės Lietuvos situacija XV-XVI a. sankirtoje. Pirmosios Lietuvos spausdintos knygos. Katalikiškoji Lietuvos literatūra iki Reformacijos ir jos idėjos. Jonas Vislicietis, Erazmas Vitelijus, Mikalojus Husovianas. Pirmoji Lietuvos spaustuvė ir jos knygos: P. Skoryna. Ankstyvoji Renesanso istoriografija: Bychoveco kronika. Politinė polemika: Albertas Goštautas. Reformacijos pradžia Lietuvoje. Reformacija Rytų Prūsijoje. Abraomas Kulvietis ir jo „Tikėjimo išpažinimas“. Reformacija pasaulyje. Reformacija Lietuvoje. Liuteroniškoji Reformacijos literatūra. Stanislovas Rapolionis. Venclovas Agripa. Mikalojaus Radvilo Juodojo Brastos spaustuvė ir joje išleistų knygų lenkų kalba pobūdis. Bažnytinės raštijos žanrai. Martynas Mažvydas ir pirmosios lietuviškos knygos. Mažvydo laiškai. Mažvydo raštų bendradarbiai. Reformacijos politinė polemika Lietuvos DK. Venclovo Mykalojaičio (Mykolo Lietuvio) traktatas „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“. Radvilų kultūrinė mecenatystė ir literatūrinė šlovė: XVI a. herojinė poema. Pranciškuas Gradauskas, Elijas Piligrimovijus, Andrius Rimša, Jonas Radvanas. Herojus Renesanso literatūrinėse kalbose. Katalikų Bažnyčios reforma ir kultūriniai pokyčiai. Jėzuitai Lietuvoje. Vilniaus universiteto reikšmė. Katalikiškoji potridentinė literatūra. Polemika su evangelikais: Petras Skarga, Andrius Jurgevičius. Augustino Rotundo „Pasikalbėjimas lenko su lietuviu“. Pirmoji lietuviška knyga Lietuvos DK Mikalojus Daukša. Motiejus Stryjkovskis ir jo darbai. Renesanso istorijos pobūdis ir isoriografinė reikšmė. Istorija ir litartūra. Lietuviškosios kalvinistų literatūros atsiradimas XVI a. pab. Merkelio Petkevičiaus „Katekizmas“. Kalvinistų bažnytinės giesmės. Jokūbas Morkūnas. Prūsų Lietuvos liuteronų bažnytinės giesmės XVI a. Jonas Bretkūnas. Bretkūno „Postilė“ – pirmas originalus lietuviškos prozos paminklas. „Postilės“ žmogaus ir liuteroniškos pasaulėvokos principai. Pirmoji lietuviška Biblija. Simono Vaišnoro „Žemčiūga teologiška“. Baroko epochos bruožai ir meninio vaizdavimo principai. Barokas Lietuvoje. Baroko asmens savirefleksija. Memuaristika, autobiografija, kelionių aprašymai. Mikalojaus Radvilo Našlaitėlio „Kelionė į Jeruzalę“ ir Teodoro Jevlašauskio „Atsiminimai“, Teodoro Bilevičiaus „Kelionės vokiečių, čekų ir italų žeme dienoraštis“. Konstantinas Sirvydas – lietuviškojo Baroko klasikas. Sirvydo postilė „Punktai sakymų“ ir katalikiškoji XVII a. mintis. Sirvydo lietuvių kalbos žodynas. Jonas Jaknavičius. Lietuviškos Biblijos vertimų apžvalga. Baroko istoriografijos savitumas: Albertas Vijūkas Kojelavičius, Kojelavičiaus „Lietuvos istorija“ ir kiti istorijos darbai. JĖZUITŲ MOKYKLINIO TEATRO RAIDA (XVI–XIX a.). Mikalojaus Kazimiero Sarbievijaus kūryba. XVII a. evangelikų-reformatų literatūra. Radvila ir Kėdainių kultūrinė aplinka. „Knyga nobažnystės krikščioniškos“ – XVII a. LDK reformatų literatūros paminklas. J. Božimovskis, S. Minvydas. Steponas Jaugelis-Telega ir „Knygos nobažnystės krikščioniškos“ giesmyno pobūdis.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Usefull Language" - Anglų kalba - Konspektas
Anglų kalbos išsireiškimai, kaip naudoti anglų kalbą.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Gretasieniai" - Matematika - Konspektas
Gretasienis: Statusis gretasienis; Pasvirasis gretasienis; Stačiakampis gretasienis; Kubas;
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Briaunainiai" - Matematika - Konspektas
Briaunainis: Iškilusis briaunainis; Prizmė; Trikampė prizmė; Pasviroji prizmė; Stačioji prizmė; Prizmės aukštinė; Prizmės įstrižainė; Prizmės įstrižinis pjūvis; Piramidė; Trikampė piramidė; Taisyklingoji piramidė; Nupjautinė piramidė.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Maisto cheminė analizė" - Chemija - Konspektas
MAISTO CHEMINĖ ANALIZĖ Teorija egzaminui; Analizinės chemijos metodai; Cheminiai analizės metodai; Cheminių reakcijų jautrumas; Reakcijų atlikimas; Kokybinės - cheminės analizės reagentų klasifikavimas; Nesisteminė ir sisteminė analizė; Anijonų analizinis grupavimas; Elektrolitinė disociacija; Elektrolitų disociacija; Oksidacijos - redukcijos reakcijos; KIEKYBINĖ ANALIZĖ; Svorio analizė; Skaičiavimai svorio analizėje; Svorio analizei vartojami indai ir įrengimai; Vandens kiečio nustatymas; Tūrio analizė; Gramekvivalentas; Normaliniai ir moliniai tirpalai; Tirpalo titras; Titruotieji tirpalai; Titravimas; Indikatoriai.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"GIMNASTIKA" - Kūno kultūra - Konspektas
GIMNASTIKOS SPORTO ISTORINĖ APŽVALGA Gimnastikos ištakos Antikoje Viduramžių gimnastikos bruožai Naujųjų ir naujausių laikų gimnastikos raidos ypatumai Vokiečių gimnastikos sistema Švedų gimnastikos sistema Prancūzų gimnastikos sistema „Sakalų“ gimnastikos sistema Mokyklinės gimnastikos sistemos GIMNASTIKOS FORMOS Lavinamosios krypties gimnastika Sportinės krypties gimnastika Taikomosios krypties gimnastika GIMNASTIKOS RUNGČIŲ MOKYMAS Akrobatika Žiedai Atraminiai šuoliai Lygiagretës Įvairiaaukštės lygiagretės Skersinis Arklys su rankenomis Buomas Sportinės gimnastikos varžybų organizavimas GIMNASTIKA MOKYKLOJE Gimnastika mokyklinio amþiaus vaikų fizinio ugdymo sistemoje Jaunesnysis mokyklinis amþius (6–10 m.) Vidurinis mokyklinis amþius (11–16 m.) Vyresnysis mokyklinis amþinus (16–18 m.) Gimnastikos pratimų poveikis organizmui Gimnastikos pamoka Bendros žinios apie rikiuotę Pratimų užrašymo taisyklės Parengiamosios pamokos dalies pratimų schema Gimnastikos pamokos parengiamosios dalies planas Gimnastikos pamokos planas-konspektas Gimnastikos programa FIZINIO PARENGTUMO TESTAI PAGRINDINIŲ TERMINŲ ŽODYNAS
Komentarų (0) Apimtis (79)Išsamiau »
"MENINĖS RAIŠKOS PRIEMONĖS" - Lietuvių kalba - Konspektas
SVARBIAUSIOS MENINĖS RAIŠKOS PRIEMONĖS.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Įvairios matematikos formulės" - Matematika - Konspektas
Sutrumpintos daugybos formulės; Trikampio lygumo pažymiai; Funkcijos (parabolės ir hiperbolės); Funkcijų grafikai; Laipsniai ir šaknys; KVADRATINĖS FUNKCIJOS SPRENDIMAS; Geometrinių figūrų plotų formulės; Pitagoro teorema; Talio teorema; Funkcija; Funkcijos grafikas; Aritmetine progresija; Aritmetinės progresijos skirtumu; Aritmetinės progresijos n-tojo nario formulė; Ekvivalenčios lygtys; Trikampio vidurinė linija; Trapecijos vidurinė linija; Trikampio aukštinė; Trikampio pusiaukraštinė; Trikampio pusiaukampinė; Veiksmai su paprastosiomis trupmenomis; Skaidymas dauginamaisiais; Skaičių palyginimas; Aritmetinė progresija; Geometrinė progresija;
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Kristijonas Donelaitis" - Lietuvių kalba - Konspektas
Apie Kristijoną Donelaitį ir kūrinio „Metai“ ištraukos "Vasaros darbai" analizė ir interpretacija
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Konspektai apie internetą" - Informatika - Konspektas
Elementarios žinios apie interneto struktūrą ir tavo kompiuterį.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Kristijonas Donelaitis ir kūrinys "Metai"" - Lietuvių kalba - Konspektas
Refaratas apie Kristioną Donelaitį. Interpretacijos elementai iš kūrinio "Metai". Įvadas; K.Donelaičio biografija; Kūryba; Poemos tematika; Gamta; Būrų ir ponų santykiai; Pasakojimo būdas; Veikėjai: Pričkus, Krizas, Lauras, Enskys, Slunkius ir Pelėda, Plaučiūnas, Dočio charakteristika; Svarbiausios būrų savybės (santrauka); Svarbiausios būrų savyvės (pagal Jovaišą); Būtų gyvenimo vaizdavimas; Būrų gyvenimo kelias nuo nerūpestingo vaikystės iki apgailėtinos senatvės; Poeminis stilius; Literatūros epochų atgarsiai poemoje; Kuo "Metai" buvo originalūs?; Nacionalinė ir tarptautinė poemos reikšmė.
Komentarų (0) Apimtis (13)Išsamiau »
"Technikos pasaulis" - Kita - Konspektas
Technikos pasaulis. Technika. Gamybinė ir negamybinė technika.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Elektros laidai. Laidų jungimas" - Elektronika - Konspektas
Trumpai apie elektros laidus, elektros laidų jungimo būdus.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Loginai elementai" - Elektronika - Konspektas
Trumpas Konspektas apie loginius elementus , kurie atlieka kokią nors loginę operacija.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Litavimo procesas" - Elektronika - Konspektas
Litavimo etapai, trumpai.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Kalbos etiketas" - Etika - Konspektas
Konspektas apie kalbos etiketą.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Raidos psichologija" - Psichologija - Konspektas
Raidos psichologija, Raidos psichologijos objektas, Uždaviniai, tikslai, Raidos psichologijos tyrimo metodai, Tyrimo principai, Pažintinės ir psichosocialinės raidos ypatumai atskiruose amžiaus tarpsniuose, Pažintinės ir psichosocialinės raidos ypatumai atskiruose amžiaus tarpsniuose, Pirmieji dveji gyvenimo metai, Žaidimų metai, Vidurinioji vaikystė, Paauglystė, Suaugęs ir senstantis žmogus, Asmenybės brendimo ir brandos požymiai , Psichoanalitinė teorija (S. Freud), Psichosocialinė teorija (Ericsson), Kognityvinė teorija (J. Piaget, J. Bruner), Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje, Bihevioristinė teorija (J. Watson, B. Skinner, A. Bandura), Informacinė teorija (R. Atkinson), Humanistinė teorija (C. Rogers), Atologinė teorija (J. Bowlby), L. Vygotskij teorija , J. Piaget moralinės raidos teorija, L. Kohlberg moralinės raidos teorija.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Interviu tyrimo metodas" - Psichologija - Konspektas
Interviu (angl. interview – pokalbis) – socialinės psichologinės informacijos gavimas žodine apklausa, naudojama siekiant sukurti darbines hipotezes, dominančias tyrėją, norint papildyti ar patikslinti duomenis, gautus kitais tyrimo metodais, ar panaudoti kaip pagrindinį duomenų rinkimo būdą.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Lietuva - Lenkija" - Politologija - Konspektas
Lietuvos santykiai su kaimyninėmis valstybėmis po nepriklausomybės atgavimo 1918 m , Lietuvos-Lenkijos konfliktai diplomatiniame lygyje pirmaisiais 1918 m.- 1919 m. pradžioje, Lietuvos-Lenkijos tarpusavio santykiai 1919 - 1922 m. , Lietuvos-Lenkijos santykių raida 1923 - 1939 m. , Lietuvos-Lenkijos santykių prieškario metais vertinimai.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Jungtinių tautų organizacija" - Politologija - Konspektas
Konspektas apie JTO (Jungtinių Tautų Organizaciją)
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Astronomijos apibrežimai" - Astronomija - Konspektas
Astronomijos mokslo pagrindinės savokos ir faktai.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Svarbiausi pasaulio istorijos įvykiai" - Istorija - Konspektas
Svarbiausi senovės istorijos įvykiai (pasaulio). Nuo IV a. Pr. Kr. iki 1800 m. po. Kr.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »