Nemoku.lt » Istorija » Pirmas pasaulinis karas » Darbo peržiūra

Pirmas pasaulinis karas

Datos:

1914 06 28 Austrijos- vengrijos sosto įpėdinio Franco Ferdinando nužudymas Sarajeve. Šis įvykis laikomas Pirmojo psaulinio karo dingstimi.
1914 08 01 Pirmojo pasaulinio karo pradžia. Vokietija paskelbė karą Rusijai.
1915m. Italija įstojo į karą Antantės šalių pusėje
1917 02 Vasario revoliucija Rusijoje. Caras Nikolajus II atsisakė sosto.
1917 07 JAV įstojo į karą
1917 09 18-22 Lietuvių konferencija Vilniuje, kurioje buvo sudaryta 20 asmenų Lietuvos Taryba
1917 11 07 Spalio revoliucija (bolševikų perversmas) Rusijoje
1917 12 11 Lietuvos Tarybą pasirašė nutarimą, kuriuo pritarė sąjunginiams ryšiams su Vokietija
1918 01 JAV prezidento V.Vilsono “14 punktų” taikos programa; Bolševikai išvaikė steigiamąjį susirinkimą Rusijoje
1918 02 16 Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimas
1918 03 03 Bresto taika. Sovietų Rusija pasitraukė iš karo ir sudarė separatinę taiką su Vokietija
1918 03 23 Vokietijos kaizeris Vilhelmas II, remdamasis 1917m. gruodžio 11d. Lietuvos Tarybos nutarimu, pripažino Lietuvą nepriklausoma valstybe, susieta su Vokietijos konvencijomis
1918 07 13 Bolševikai Jekaterinburge nužudė carą Nikolajų II ir jo šeimą
1918 11 11 Kompjeno paliaubos tarp Vokietijos ir Antantės valstybių. Pirmojo pasaulinio karo pabaiga.
1919 01 06 Paryžiaus taikos konferencija
1920m. Tautų Sąjungos susikūrimas

Sąvokos:

Bolševikai Rusijos vyraujančios partijos, V.Lenino šalininkų dauguma;Bolševikų partijos nariai; socialdemokratai, atstovavę valstiečių ir kitų žemesniųjų sluoksnių interesams.
Dancingo koridorius Versalio sutartimi Lenkijai atitekusių žemių dalis, dalijusi Vokietiją į dvi dalis. Dancingo koridorių nuo R.Prūsijos skyrė laisvojo miesto statusą turėjęs Dancingas (Gdanskas)
Darbinikų ir kareivių tarybos Rusijos atstovaujamieji valstybės valdžios organai, veikę 1917-1936m.
Dekretas Aukščiausios valstybinės valdžios aktas, turintis įstatymo galią
Demitalirizuota zona Valstybės teritorijos dalis, kuri yra nuginkluota pagal tarptautinę sutartį, draudžiančią turėti karo pramonę, laikyti ginkluotąsias pajėgas, itvirtinimus
Dvivaldystė Prieštaringas dviejų valdžių sambūvis Rusijoje 1917 03-07. Po Vasario revoliucijos Petrograde susidarė dvi paralelės valdžios- Petrogrado darbininkų ir kareivių deputatų taryba ir Laikinoji vyriausybė
Eserai Tai socialistai- revoliucijonieriai(SR), siekę panaikinti vienvaldystę, sukurti buržuazinę demokratinę respubliką. Pagrindinė kovos priemonė buvo individualus teroras
Frontas Rajonas, kuriame išdėstyta veikianti kariuomenė
Menševikai Rusijos socialdemokratų grupė, 1903m. atisikyrusi nuo V.Lenino šalininkų. Vadovavo jai J.Martovas, vėlaiu ir G.Plechanovas. siekė ne revoliucinio, o evoliucinio socializmo. Tai tikėjo Rusijoje pasiekti legaliomis reformomis. 1914m. įėjo į Laikinosios vyriausybės sudėtį.
Laikinoji Vyriausybė Rusijos imperijos buržuazinė valstybė, veikusi 1917 03 15- 11 07. Dėl jos sudarymo po Vasario revoliucijos susitarė Laikinasis dūmos komitetas ir Petrogrado darbininkų ir kareivių komiteto vadovai eserai ir menševikai. Siekė sustabdyti revoliucos plėtotę, įtvirtinti buržuazijos respubliką, išsaugoti ankstesnius santykius su Rusijos sąjunginikais. Pirmas ministras pirmininkas buvo kunigaikštis G.Lvovas, o jį pakeitė eseras A.Krenskis.
Liaudies komisarų taryba 1917 11 07 Laikinąją Rusijos vyriausybę pakeitęs aukščiausias vykdomasis ir tvarkomasis valstybės valdžios organas. Leido teisės aktus, vadovavo liaudies komisariatams ir kitiems, jai pavaldiems valstybės organams, turėjo teises pankinti visus jų leidžiamus teisinius aktus.
Oberostas Administracinis teritorinis vienetas, 1915 sudarytas Rusijos imperijos teritorijos, Vokietijos užimtos per I pasaulinį karą, dalyje. Egzistavo iki 1919 07. Išpradžių buvo suskirstytas į 6: Bialistoko, Gardino, Kuršo, Lietuvos, Suvalkų, Vilniaus. Vyriausioji valdžia priklausė Vokietijos R.fronto vadui. Okupantai padarė didelę žalą įjungtų kraštų ekonomikai ir kultūrai
Okupacija Laikinas kitos valstybės teritorijos užėmimas ir faktiškas jos valdymas
Pozicinis karas Karas, kai kariuomenė pasirenka laukimui ar puolimui pasiruoštą teritorijos plotą, kur kariniai technikai ir ginklams įrengiami apkasai ir priedangos.
Pretekstas Susigalvota priežastis
Proletariato diktatūra Darbininkų klasės politinė valdžia, iškovojama socialistine revoliucija ir turinti tikslą sukurti socializmą; socialistinis valstybės tipas
Rekvizitai Įstaymo nustatytas privalomas tam tikrų dokumentų turinio elementas, pvz., dokumento pavadinimas, išdavimo data, parašas. Nesant bent vieno rekvizito, dokumentas negalioja ar gali būti užginčijamas
Ultimatumas Griežtas reikalvimas, už kurio neįvykdymą grasoma prievartos priemonėmis
Reparacijos Karo padarytų nuostolių atlyginimas, kurį nugalėtijai moka nugalėtoji valstybė

Asmenybės:

J.Basanavičius Lietuvių inteligentijos atstovas, studijavęs Peterburgo ir Maskvos universitetuose. Mokslininkas, gydytojas.Tyrinėjo Lietuvos istoriją, rūpinosi liaudies švietimu. 1918 02 16 skelbiant Lietuvos Nepriklausomybės aktą, pirmininkavo Tarybai
F.Ebertas Socialdemokratų partijos Vokietijoje lyderis. 1918m atsistatydinus Vilchelmui II, pradėjo valdyti Vokietiją
M.Yčas Pirmojo Pasaulinio karo metais 1914m. lietuvių atstovas Rusijoje, išdėstęs Lietuvos poziciją ir ištikimybę carinei Rusijai; Lietuvių draugijos dėl karo nukentėjusiems šelpti pirmininkas
A.Kerenskis (1881-1970) Laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas, pradėjęs vadovauti, atsistatydinus G.Lvovui; socialdemokratas; po Petrogardo tarybos puolimo, buvo apkaltintas socialistinių idėjų išdavimu.
Ž.Klemanso 1919m. Paryžiaus taikos konferencijos ministras pirmininkas
L.Kornilovas 1917m. Rusijos kariuomenės vadas generolas, iš fronto pasiuntęs karinius dalinius, turėjusius nuversti Laikinąją vyriausybę ir A.Kerenskį. Jo maištas buvo likviduotas.
V.Leninas(Vladimiras Uljanovas) Bolševikų lyderis, vėliau Liaudies Komisarų tarybos vadovas; paskelbė Balandžio tezes.
D.Loid Džordžas
G.Lvovas Rusijos kunugaikštis, vadovavęs Laikinajai Rusijos vyriausybei. Po Bolševikų sukilimo atsistadtydino.
Nikolajus II Rusijos caras, atsistatydinęs savo brolio naudai, pareikalavus Laikinajai vyriausybei. 1918 07 17 kartu su šeima buvo nužudytas bilševikų
V.Orlandas
Pranciškus-Ferdinandas Austrijos hasburgų sosto įpėdinis 1914 06 28 nužudytas serbų nacionalistų
G.Principas Bosnis studentas, 1914 06 28 nužudęs Austrijos-Vengrijos princą Ferdinandą
G.Rasputinas Nikolajaus II favoritas, aiškiaregys, daręs carui ir jo šeimai didžiulę įtaką. Buvo nušautas Nikolajaus II giminaičių.
A.Smetona Lietuvos Tarybos pirmininkas, pataikavęs vokiečiams ir praradęs Tarybos pasitikėjimą, skelbiant Lietuvos Nepriklausomybės aktą, atsistatydino.
L.Trockis Vienas iš Bolševikų partijos vadų, “suorganizavęs” Spalio revoliuciją; Liaudies komisarų taryboje užėmė užsienio reikalų komisaro pareigas
V. fon Urachas Viurtenbergo kunigaikštis, Lietuvos Tarybos pasiūlitas ir 1918 07 13 išrinktas Lietuvos karaliumi.
Vilhelmas II Vokietijos imperatorius, 1918m. atsistatydinęs dėl nepatenkintų valdžia žmonių masinių demonstracijų
V.Vilsonas Amerikos prezidentas. 1918 01 18 sudarė 14 punktų taikos programą, už kurią 1920m gavo Nobelio taikos premiją
A.Voldemaras Nuo 1918 11 04 Lietuvos ministras pirminikas, kuriam buvo pavesta sudaryti Lietuvos vyriausybę< Atgal