Nemoku.lt » Vadyba » Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo gerinimas

Aprašymas

ĮVADAS
KAIMO BENDRUOMENĖS, BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS SAMPRATA, GYVAVIMO CIKLAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI
Bendruomenės, bendruomeninės organizacijos samprata
Bendruomeninės organizacijos funkcijos ir gyvavimo ciklas
Bendruomeninės organizacijos veiklos organizavimas
KRETINGOS RAJONO KAIMO PLĖTROS ASOCIACIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TYRIMAS IR ANALIZĖ
Tyrimo metodika
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos analizė
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo analizė
KRETINGOS RAJONO KAIMO PLĖTROS ASOCIACIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
IŠVADOS
LITERATŪRA
PRIEDAI

ĮVADAS

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą pradėjo kurtis kaimo bendruomenės. Pilietinės bendruomenės judėjimo stiprinimas visuomenėje atveria naujas vietos plėtros perspektyvas. Tai rodo ir aktyvus vietos veiklos grupių steigimasis, kurių tikslas skatinti vietos žmonių aktyvumą ir iniciatyvą, telkti suinteresuotas vietos valdžios, verslo ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas vietos vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti.

Vietos bendruomenė tampa patrauklia ir saugia vieta nariams gyventi ir dirbti, tačiau Lietuvoje kaimo bendruomenės dar nesugeba efektyviai veikti šiuolaikinės visuomenės kaitos sąlygomis, pasipriešinti socialinėms tendencijoms. Vietos (kaimo) bendruomenėms stinga gebėjimo sutelkti žmogiškąjį ir socialinį kapitalą, kurti ir įgyvendinti bendruomenės plėtros politiką, dalyvauti priimant bendruomenės gyvenimui svarbius sprendimus. Visos bendruomenių veiklos turi įvairių resursų poreikius, dažnai susiduria su finansavimo problema. Kiekviename rajone kaimo bendruomenės stengiasi susivienyti ir gauti lėšų ne tik iš savivaldybių, Lietuvos biudžeto, bet ir iš Europos Sąjungos fondų.

Nuolat kintančios veiklos aplinkybės verčia organizacijas nuolatos koreguoti savo veiksmus, numatyti naujus tikslus ir jų siekimo būdus. Labai svarbu, kad kiekvienas organizacijos narys suprastų savo darbo indėlį ir svarbą, galėtų veikti organizacijos ir savo gerovės labui, todėl norint to pasiekti reikia tobulinti veiklos organizavimą.

Tyrimo problema – veiklos organizavimo Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijoje problemos, jų priežastys ir jų eliminavimo galimybės.

Tyrimo objektas – veiklos organizavimas Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijoje.

Darbo tikslas – parengti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo gerinimo priemonių planą.

Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti Lietuvos ir užsienio autorių mokslinę literatūrą bendruomeninių organizacijų veiklos organizavimo tematika.
2. Ištirti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimą.
3. Pateikti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo gerinimo priemonių planą.

Tyrimo metodai. Darbe buvo naudojamos dvi metodų rūšys: teoriniai ir empiriniai metodai. Buvo naudojami mokslinės literatūros ir dokumentų analizės, palyginimo, indukcijos, dedukcijos, analizės ir sintezės, SSGG analizės, grafinio vaizdavimo ir apibendrinimo metodai. Teorinėje dalyje buvo analizuojama ir lyginama įvairių Lietuvos ir užsienio autorių požiūriai, nuomonės. Atliekant literatūros analizę išvados gaunamos iš bendresnių autorių pateiktų teiginių (dedukcija), t.y. išvedami nauji teiginiai pritaikant turimas žinias; taip pat nuo pavienių faktų einama prie bendrų išvadų bei elementų jungimas į visumą (kuriamos naujos sąvokos, struktūros ir pan.) (indukcija). Teorijai patikrinti buvo naudojamas empyrinis tyrimo metodas. Asociacijoje buvo atliktas struktūrizuotas interviu, kurio metu buvo apklausiami organizacijos nariai, siekiant išsiaiškinti veiklos organizavimo ypatumus ir problemas šioje organizacijoje. Gauti kokybiniai duomenys buvo susisteminti. Susisteminus duomenis buvo atlikta duomenų analizė, sintezė bei apibendrinimas. Duomenų atspindėjimui buvo naudojamas grafinis vaizdavimas.


Detalės

Nr.:1084
Paskelbta:2011-04-13
Vardas:Neringa
Kategorija:Vadyba
Tipas:Kursinis darbas
Mokymo įstaiga:Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas
Apimtis:38
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas:
]