Nemoku.lt » Lietuvių kalba » Jonas Aistis. Biografija » Darbo peržiūra

Jonas Aistis

 

 

Jonas Aistis gimė 1904m. liepos 7d.Kampiškių dvaro kumetyne. Gausioje kalvio šeimoje (devyni vaikai) jis-antras sūnus. Aistis anksti išmoko pažinti raides,stebizuoti žodžius ir sakinius. Aistis pradeda mokytis “Aušros“ gimnazijoje. Bendramoksliai ji laikė nedrąsiu, žemo ūgio, nedailios išvaizdos, vaikinuku, besimokančiu trejetais.
Svajojo išsimokslinti inžinieriumi statytoju, nors giminės troško jį matyti kunigu. Droviai atsikalbėjęs:“Toks mažas ir be balso, koks aš būsiu kunigas“, stojo į Humanitarinį mokslų fakultetą, kur galima studijuoti ir dirbti.
Pirmąjį eilėraštį J.Aistis – dvidešimt vienerių metų gimnazistas-parašė, įsižiūrėjęs į liaudies dainos gležnuosius įvaizdžius ir trapią intonaciją.


Ir atskrido, atplasnojo gegutėlė
Vyšnių sodan-
O tada toks baltas vyšnių sniegas krito....
Užkukavo, užraudojo gegutėlė
Aukso godą,
Ir jos balsas nuaidėjo nusirito...


J.Aistis glaudėsi prie dainiškosios lietuvių literatūros tradicijos.Dainiškoji tradicija, paremta žemdirbio pasaulėvaizdžiu, išvedė J.Aistį į gamtą-poetinio išgyvenimo ir tautinės būties substanciją. J.Aistis jautėsi esąs istorinio laiko žmogus, pašauktas mąstyti „gyvenamojo momento“ kategorijomis ir reikšti jo nuotaikas.
1937m.vasario 14 d. Kauno valstybiniame teatre J.Aisčiui buvo iškilmingai įteikta valstybinė literatūros premija už ketvirtąją lyrikos knygą „Užgesę chimeros akys“.
1946m.J.Aistis su žmona (vedė pasitraukusią iš Lietuvos studentę Aldoną Grajauskaitę) persikėlė į JAV.

CHIMEROS AKYS

Iš medūzos kraujo lekia
Baltas žirgas su sparnais,
Kad Chimeros plieno akys
Užugestų amžinai.

Dingot jūs, svajonės lakios!
Krankia vakarą varnai:-
Iš medūzos kraujo lekia
Baltas žirgas su sparnais...

Kiek to mano kraujo teka,
O nežydi žodžiu nai...
Pėdsakus manuosius seka
Mintys juodos kaip varnai:-

Iš medūzos kraujo lekia
Baltas žirgas su sparnais,
Kad Chimeros plieno akys
Užugestų amžinai

Jono Aistčio raštai:

 

Eilėraščių rinkiniai

* Eilėraščiai (1932),
* Imago mortis (1934),
* Intymios giesmės (1935),
* Užgesę chimeros akys (1937, Valstybinė premija),
* Be tėvynės brangios (1942),
* Nemuno ilgesys (1947),
* Sesuo buitis (1951),
* Kristaliniam karste (1957);

Kita

* Esė ir prisiminimų knyga „Dievai ir smūtkeliai“ (1935),
* Apie laiką ir žmones (1954),
* Milfordo gatvės elegijos (1969).
* Parengė Jurgio Baltrušaičio Poeziją (1948),
* Kazio Binkio Lyrika (1952),
* Laisvės kovų dainos (1962),
* Su Antanu Vaičiulaičiu sudaryta Lietuvių poezijos antologija (1951) < Atgal