Nemoku.lt » Ekonomika » Ilgalaikio turto vertinimas

Aprašymas

Turinys:

ĮVADAS
ILGALAIKIO TURTO VERTĖ
Pastatų vertė
Įrengimai pilnąja, pradine verte
Ilgalaikio turto (IT) vertė bei metinė nusidėvėjimo suma bei norma
IlGALAIKIO TURTO STRUKTŪRA PROCENTAIS
ĮRENGIMŲ NUSIDĖVĖJIMAS
IT NUSIDĖVĖJIMO SUMOS APSKAIČIAVIMO METODAI
KUR IR KODĖL PATENKA IT NUSIDĖVĖJIMO SUMA?
IŠVADOS
LITERATŪRA

ĮVADAS

Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat materialinės. Šios sąlygos kiekvienoje įmonėje vis kitokios, ir darosi vis įvairesnės, stengiantis atitikti didėjančius rinkos reikalavimus. Beveik kiekvienoje įmonėje reikšmingą vaidmenį vaidina ilgalaikis turtas – pastatai, mašinos, specialūs įrengimai, be kurių dažniausiai apskritai neįmanoma sėkminga kokia nors veikla.

Darbo tikslas:
• Įvertinti ilgalaikį turtą;
• Apskaičiuoti jo metinę nusidėvėjimo sumą;
• Suklasifikuoti ilgalaikį turtą.

Uždaviniai:
• Nustatyti atskirų ilgalaikio turto grupių vertę;
• Apskaičiuoti metinę nusidėvėjimo sumą;
• Nustatyti ilgalaikio turto struktūrą procentais;
• Apskaičiuoti įrengimų likutinę vertę.

ILGALAIKIS TURTAS
Ilgalaikis turtas - tai įmonės ekonominiai ištekliai, kuriais numatoma naudotis įmonės veikloje ir uždirbti pajamas ilgiau nei vienerius finansinius metus. Tai taip pat žmogaus ar gamtos sukurtas turtas, kuris naudojamas įmonėje gaminant produkciją ar teikiant paslaugas. Ilgalaikiam turtui priskiriamas įmonės veikloje ilgiau nei vieną apskaitinį laikotarpį naudojamas turtas. Ilgalaikis turtas dalyvauja įmonės veikloje uždirbant pajamas ilgam, tačiau ribotą laiką. Kiekviena įmonė nepriklausomai nuo jos veiklos pobūdžio valdo didesnį ar mažesnį turtą. Efektyvus jo panaudojimas lemia įmonės veiklos sėkmę.
Ilgalaikį turtą sudaro materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas. Ši klasifikacija svarbi ne tik naudojant turtą, bet ir atliekant jo analizę. Ilgalaikis turtas dažniausiai sudaro didžiausią įmonės turto lyginimąją dalį ir turi svarbią reikšmę įmonės veiklai organizuoti bei plėtoti. Todėl jo analizė aktuali, ji turi būti sisteminga, kruopšti, metodiška.
Materialusis turtas – tai turtas kurį įmonė apskaitoje užregistruoja suskirstitą pagal paskirtį: tai žemė, pastatai, statiniai ir mašinos, transporto priemonės, kiti įrenginiai ir įrankiai, gamybinis inventorius, kontrolės reguliavimo prietaisai, baldai ir kitas materialusis turtas.
Nematerialusis turtas – tai turtas kurio negalimaapčiuopti ar panešti, jis neturi materialiojo turinio, bet turi realia vertę. Jis vis labiau įsigali įmonių veikloje. Nematerialiajam turtui galima priskirti įmonės turimas autorines teises, patentus, licenzijas, įmonės prestižą. Taip pat priskiriami ir išankstiniai apmokėjimai, tiekėjams bei partneriams.
Finansinis turtas – tai įpatingos rūšies turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Šį turtą sudaro kitų įmonių ir vyriausybės išleisti vertybiniai popieriai, kitoms įmonėms suteiktos ilgalaikės paskolos, asmenų įsiskolinimai už jiems išsiųstą produkciją, bei atliktas paslaugas.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija – finansavimo šaltinis, kuris beveik „ištirpsta“ infliacijos sąlygomis, bet, nepaisant to, egzistuoja. Taip yra to dėl, kad dažnai ilgalaikio turto perkainoji-mo indeksai didėja lėčiau nei kaina šio turto įsigijimo rinkoje. Dėl nusidėvėjimo prarasta ilgalaikio turto vertės dalis įskaitoma į produkcijos gaminimo išlaidas ir, realizavus pagamintą produkciją, sukaupiami pinigai naujam ilgalaikiam turtui įsigyti arba kapitališkai remontuoti.


Detalės

Nr.:1209
Paskelbta:2012-09-25
Vardas:Inga
Kategorija:Ekonomika
Tipas:Referatas
Miestas:Kaunas
Mokymo įstaiga:KAUNO KOLEGIJA
Klasė/Kursas:2
Pristatymo metai:2012
Gautas įvertinimas:9/10
Apimtis:12
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Autoriaus vertinimas:8/10
Lankytojų vertinimas: