Nemoku.lt » Lietuvių kalba » Senosios Lietuvių literatūros konspektai

Aprašymas

Literatūros istorijos periodizacijos principai: Vidurinieji amžiai ir Naujieji laikai (Renesansas, Barokas, Apšvieta).
Viduramžių raštija apie Lietuvą..
Pirmieji Lietuvos raštijos paminklai, karaliaus Mindaugo raštinės dokumentai. Rašomosios kalbos samprata. Epistolinė raštija: Gedimino laiškai. Vytauto laiškai.
Lietuvos krikštas ir jo įtaka raštijos plėtotei.
Ankstyvieji Lietuvos metraščiai. Vytauto “Skundas prieš Jogailą”.
Lietuviški poteriai. Lietuvos metrika.
Naujųjų laikų samprata. Renesansas. Išsilavinusio žmogaus idealas ir kultūrinės Lietuvos situacija XV-XVI a. sankirtoje.
Pirmosios Lietuvos spausdintos knygos. Katalikiškoji Lietuvos literatūra iki Reformacijos ir jos idėjos. Jonas Vislicietis, Erazmas Vitelijus, Mikalojus Husovianas.
Pirmoji Lietuvos spaustuvė ir jos knygos: P. Skoryna.
Ankstyvoji Renesanso istoriografija: Bychoveco kronika.
Politinė polemika: Albertas Goštautas.
Reformacijos pradžia Lietuvoje. Reformacija Rytų Prūsijoje. Abraomas Kulvietis ir jo „Tikėjimo išpažinimas“.
Reformacija pasaulyje.
Reformacija Lietuvoje.
Liuteroniškoji Reformacijos literatūra. Stanislovas Rapolionis. Venclovas Agripa. Mikalojaus Radvilo Juodojo Brastos spaustuvė ir joje išleistų knygų lenkų kalba pobūdis. Bažnytinės raštijos žanrai.
Martynas Mažvydas ir pirmosios lietuviškos knygos.
Mažvydo laiškai. Mažvydo raštų bendradarbiai.
Reformacijos politinė polemika Lietuvos DK. Venclovo Mykalojaičio (Mykolo Lietuvio) traktatas „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“.
Radvilų kultūrinė mecenatystė ir literatūrinė šlovė: XVI a. herojinė poema. Pranciškuas Gradauskas, Elijas Piligrimovijus, Andrius Rimša, Jonas Radvanas. Herojus Renesanso literatūrinėse kalbose.
Katalikų Bažnyčios reforma ir kultūriniai pokyčiai. Jėzuitai Lietuvoje. Vilniaus universiteto reikšmė.
Katalikiškoji potridentinė literatūra. Polemika su evangelikais: Petras Skarga, Andrius Jurgevičius. Augustino Rotundo „Pasikalbėjimas lenko su lietuviu“.
Pirmoji lietuviška knyga Lietuvos DK Mikalojus Daukša.
Motiejus Stryjkovskis ir jo darbai. Renesanso istorijos pobūdis ir isoriografinė reikšmė. Istorija ir litartūra.
Lietuviškosios kalvinistų literatūros atsiradimas XVI a. pab. Merkelio Petkevičiaus „Katekizmas“. Kalvinistų bažnytinės giesmės. Jokūbas Morkūnas.
Prūsų Lietuvos liuteronų bažnytinės giesmės XVI a.
Jonas Bretkūnas. Bretkūno „Postilė“ – pirmas originalus lietuviškos prozos paminklas. „Postilės“ žmogaus ir liuteroniškos pasaulėvokos principai.
Pirmoji lietuviška Biblija. Simono Vaišnoro „Žemčiūga teologiška“.
Baroko epochos bruožai ir meninio vaizdavimo principai. Barokas Lietuvoje.
Baroko asmens savirefleksija. Memuaristika, autobiografija, kelionių aprašymai. Mikalojaus Radvilo Našlaitėlio „Kelionė į Jeruzalę“ ir Teodoro Jevlašauskio „Atsiminimai“, Teodoro Bilevičiaus „Kelionės vokiečių, čekų ir italų žeme dienoraštis“.
Konstantinas Sirvydas – lietuviškojo Baroko klasikas. Sirvydo postilė „Punktai sakymų“ ir katalikiškoji XVII a. mintis.
Sirvydo lietuvių kalbos žodynas. Jonas Jaknavičius.
Lietuviškos Biblijos vertimų apžvalga.
Baroko istoriografijos savitumas: Albertas Vijūkas Kojelavičius, Kojelavičiaus „Lietuvos istorija“ ir kiti istorijos darbai.
JĖZUITŲ MOKYKLINIO TEATRO RAIDA (XVI–XIX a.).
Mikalojaus Kazimiero Sarbievijaus kūryba.
XVII a. evangelikų-reformatų literatūra. Radvila ir Kėdainių kultūrinė aplinka.
„Knyga nobažnystės krikščioniškos“ – XVII a. LDK reformatų literatūros paminklas. J. Božimovskis, S. Minvydas.
Steponas Jaugelis-Telega ir „Knygos nobažnystės krikščioniškos“ giesmyno pobūdis.


Detalės

Nr.:794
Paskelbta:2010-01-14
Vardas:Saulė
Kategorija:Lietuvių kalba
Tipas:Konspektas
Mokymo įstaiga:Vilniaus Universitetas
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: