Nemoku.lt » Istorija » Pirmas pasaulinis karas » Darbo peržiūra


Taikos sutartys su buvusiais Vokietijos sąjungininkais

Sen Žermeno sutartis 1919 09 10: Austrija privalo mokėti reparacijas. Jai uždarusta prisijungti prie Vokietijos; ji turėjo pripažinti Lenkijos, Čekoslovakijos bei Pietų Slavų valstybių nepriklausomybę. Bochemija ir Moravija atitenka sukurtai Čekoslovakijai. Bosnija ir Hercogovina atitenka Jugoslavijai, Galicija- Lenkijai, Pietų Tirolis ir Istrija- Italijai.
Neji sutartis 1919 11 27: Bulgarija moka reparacijas. Bulgarijos teritorijų gauna Jugoslavija, Vakarų Trakija atitenka Graikijai.
Trianono sutartis 1920 06 04 : Vengrija moka reparacijas, ji privalo išduoti nusikaltėlius. Transilvanija atitenka Rumunijai, užkarpatė ir Slovakija- Čekoslovakijai, Kroatija ir Slovėnija- Jugoslavijai.
Sevro sutaris 1920 08 10: Graikija gauna iš Turkijos Rytų Trakiją ir Smirną.

Versalio taika 1918 06 28: Vokietija neteko visų savo kolonijų, karinio jūrų ir dalies prekybinio laivyno; ji buvo demilitarizuota- jai uždrausta turėti reguliarią kariuomenę, ji turėjo panaikinti karinę pramonę, ginkluotę perduoti šalims nugalėtojoms, sugriauti tvirtoves palei Reino upę. Elzasas ir Lotaringija sugrąžinti Prancūzijai, Saro sritis ir Reino kairysis krantas perleistas valdyti Tautų Sąjungai, dalis žemių grąžinta Belgijai, Danijai, Vakarų Prūsija atiduota Lenkijai, Gdansko miestas paskelbtas laisvuoju miestu, nuo Vokietijos atskirtas Klaipėdos kraštas, perduodamas Antantei.


JAV prezidento V.Vilsono taikos programa
1918 01 08 V.Vilsonas Kongresui svarstyti pateikė naują taikos planą. Jį sudarė 14 punktų. Antantės šalys pritarė šiai programai. Vokietija, priešingai, delsė. Tačiau po karo buvo įgyvendinta tik keli taikos programos punktai: buvo atkurta Lenkijos nepriklausomybė, pritarta išsivadavusių Hasburgų imperijos tautų nepriklausomybei ir įkurta Tautų sąjunga.

Brest Litovsko taikos derybos 1917 12 . Jose Vokietija pareikalavo, kad Rusija atsisakytų Ukrainos, Lietuvos, Latvijos, Estijos. Nesutikdamas su tokiomis sąlygomis, Rusijos delegacijos vadovas L.Trockis nutraukė derybas, tačiau vokiečių armijai atnaujinus puolimus, bolševikai buvo priversti priimti vokiečių taikos sąlygas
Lietuvos Brastos (Brest Litovsko) taikos sutartis 1918 03: Sovietų Rusija sutartį pasirašė su Centrinėmis valstybėmis. Sovietų Rusija atsisakė tų buvusios Rusijos imperijos žemių, kurias karo metu prarado. Suiro Rytų frontas.

Kompjeno paliaubos: 1918 11 11. paliaubos tarp Vokietijos ir Antantės valstybių. Vokietijai buvo padiktuotos sąlygos- nutraukti karo veiksmus, išvesti kariuomenę iš okupuotų teritorijų, Reino d. krante sudaryti demilitarizuotą zoną. Pirmojo pasaulinio karo pabaiga.

Naujai susikūrė šios šalys: Suomija Čekoslovakija Jugoslavija
Estija Vengrija
Latvija Austrija
Lietuva Lenkija

Tautų sąjungos projektas, pasiūlytas Vilsono, 1920m. įgyvendinamas Ženevoje. Tai pirmoji organizacija, mėginanti kolektyvinio saugumo sistema suvienyti Europos ir viso pasaulio valstybes. T.S. privalo garantuti taiką visiems galiojančiais teisės aktais. Valstybių narių atstovai reguliariai renkasi į ganeralines asamblėjas. Tarybą sudaro nuolatiniai nariai : Prancūzija, Didžioji Britanija, Italija ir Japonija. Kitos valstybės ten dalyvauja laikinai ir jų priėmimas atnaujinamas kas tris metus.< Atgal