Nemoku.lt » Fizika » Fizikos paruoštukė (špera)

Aprašymas

Fizikos formulių rinkinys - špera: Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika, Slenkamojo judėjimo lygtys, Materialiojo taško pagreitis kreivaeigio judėjimo atveju, Materialaus taško kampinis greitis ir pagreitis ( momentiniai), Slenkamojo judėjimo dinamika
Materialiojo taško judesio kiekis yra vektorius, Tai judesio kiekio tvermės dėsnis.
Sukamojo judėjimo dinamika
Materialaus taško judesio kiekio (impulso) momentas nejudančio taško atžvilgiu, Pagrindinė sukamojo judėjimo dinamikos lygtis, Kūno judesio kiekio momento tvermės dėsnis, Jėgos momentas nejudančio taško atžvilgiu, Heigenso ir Šteinerio teorema, Besisukančio kūno kinetinė energija, Mechaninė energija: Potencialinių jėgų laukai, Kintamosios jėgos darbas, Mechaninės energijos tvermės dėsnis konservatyviai sistemai, Visuotinės traukos (gravitacijos) dėsnis, Skysčių mechanika: Slėgis nejudančiame skystyje, Archimedo jėga, Bernulio lygtis (idealiam skysčiui), Sysčio tolydumo lygtis, Skysčio paviršiaus įtempimo koeficientas, Papildomas slėgimas po iškreivintu sferiniu paviršiumi, Svyravimai ir bangos:
Harmoninių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Harmoningai svyruojančio išilgai ašies Os kūno greičio ir pagreičio projekcijos į šią ašį, Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Logaritminis slopinimo dekrementas, Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Svyravimų amplitudės maksimumas stebimas esant rezonansiniam dažniui, Vienmatės plokščios bangos lygtis, sklindančios išilgai ašies, Stovinčios bangos lygtis, MOLEKULINĖ FIZIKA IR TERMODINAMIKA: Idealiųjų dujų būsenos lygtis, Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis, Bet kokios masės m idealiųjų dujų vidinė energija, Termodinamikos dėsniai. Pirmasis termodinamikos dėsnis, Antrojo termodinamikos dėsnio bendroji išraiška, Realiosios dujos, Van der Valso lygtis vienam moliui, ELEKTROMAGNETIZMAS: Kulono dėsnis, Elektrinio lauko stipris, Gauso teorema, Tolygiai įelektrintos begalinės plokštumos kuriamo lauko stipris, Elektrostatinio lauko taško potencialas, Jėgos atliekamas darbas perkeliant krūvį elektrostatiniame lauke, Potencialo ryšys su lauko stipriu, Dielektrikai ir laidininkai elektrostatiniame lauke: Dielektriko poliarizacijos vektorius (poliarizuotumas), Izotropinių dielektrikų atveju, Elektrostatinio lauko stipris dielektrike, Gauso teorema dielektrikui, Laidininko elektrinė talpa, Kondensatoriaus talpa, Plokščiojo kondensatoriaus talpa, Nuolatinė elektros srovė. Srovės stipris, Srovės tankio vektorius, Pro bet kokio ploto S paviršių tekantis srovės stipris, Omo dėsnis diferencialinėje išraiškoje, Džaulio – Lenco dėsnis diferencialinėje išraiškoje, Magnetinis laukas: Magnetinės indukcijos modulis, Magnetinio lauko stipris, Bio ir Savaro dėsnis, Ampero jėga, Pilnutinis srovės dėsnis, Lorenco jėga, Gauso teorema magnetiniam laukui, indukcijos srautas, Elektromagnetinė indukcija: Faradėjaus dėsnis – pagrindinis elektromagnetinės indukcijos dėsnis, Surištasis srautas, Saviindukcijos elektrovaros jėga, Magnetinio lauko energija, Magnetinis laukas medžiagoje: Kūno įmagnetinimo laipsnį nusako įmagnetėjimas.


Detalės

Nr.:502
Paskelbta:2010-01-04
Kategorija:Fizika
Tipas:Špera
Apimtis:3
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: